მიკროკრედიტი

Georgian
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EgaPq3fokfo&feature=youtu.be
Latitude: 
41.717684
Longitude: 
44.790607
VIP: 
VIP
Description: 

ბიზნეს-სესხები    ბიზნეს-სესხების საკრედიტო პროდუქტი განკუთვნილია მცირე მეწარმეთა საკმაოდ ფართო სპექტრისთვის როგორც ურბანულად განვითარებულ, აგრეთვე ეკონომიკურად ჩამორჩენილ რაიონებში. ჩვენი კლიენტები არიან სხვადასხვა სახის საქონლის ბითუმად და საცალ- ოდ მოვაჭრეები, ბაზრობებსა თუ ბიზნეს-ცენტრებში სავაჭრო ადგილების მფლობელები, სხვადასხვა სახის გადამამუშავებელ-მომპოვებელი მცირე საამქროების მფლობელები, ტრანს- პორტის, სოციალური და საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის ბიზნესში ჩართული პირები.•     საპროცენტო განაკვეთი: 28%-44%;•     სესხის ვადა: 1-48 თვე;•     სესხის თანხა: 300-50 000 ლარი.უზრუნველყოფა 3000 ლარზე მეტი სესხების შემთხვევაში•     უძრავი ქონება (იპოთეკა);•     არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა (იპოთეკა) + თავდებობა შემოსავლისა და უძრავი ქონების მქონე ფიზიკური პირის (პირების) მიერ;•     მანქანა-დანადგარები (გირავნობა);•     ავტოტრანსპორტი (გირავნობა);•     საკომისიო: სესხი 2%;•     წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა: 2%;•     ვადაგადაცილების ჯარიმა: 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;•     ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი;•     საშეღავათო  პერიოდი:  0-3  თვე  შემოსავლების  თავისებურებიდან  გამომდინარე.საშეღავათო პერიოდში ხდება მხოლოდ დარიცხული პროცენტის დაფარვა.სასოფლო-სამეურნეო სესხებიაგროსესხების საკრედიტო პროდუქტი განკუთვნილია აგრობიზნესის დასაფინანსებლად როგორც ეკონომიკურად ჩამორჩენილ, ასევე ურბანულად განვითარებულ რაიონებში. აგროსაქმიანობა თავის მხრივ წარმოადგენს აქტივობათა უწყვეტ ჯაჭვს. იგი იწყება პრო- დუქციის წარმოების საწყისი ეტაპიდან, მოიცავს მოსავლის აღების, შეგროვებისა და გადა- მუშავების ეტაპებს და მთავრდება საბითუმო / საცალო გაყიდვებით. ეს პროცესი, როგორც წესი, საქმიანობის თავისებურების მიხედვით, ყოველ ეტაპზე საჭიროებს ფინანსირებას და წარმოადგენს საკმაოდ პერსპექტიულ სფეროს მიკროდაკრედიტებისათვის.•     საპროცენტო განაკვეთი: 32%-48% წლიური;•     სესხის ვადა: 3-24 თვე;•     სესხის თანხა: 200 - 20 000 აშშ დოლარი.უზრუნველყოფა  2000 აშშ დოლარზე მეტი სესხების შემთხვევაში•     უძრავი ქონება (იპოთეკა);სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწა (იპოთეკა)  + თავდებობა შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირის (პირების) მიერ;•     არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა (იპოთეკა) + თავდებობა შემოსავლისმქონე ფიზიკური პირის (პირების) მიერ;•     მანქანადანადგარები (გირავნობა);•     ავტოტრანსპორტი (გირავნობა);•     საკომისიო: სესხი 2%;•     წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა: 0%;•     ვადაგადაცილების ჯარიმა: 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;•     ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი;•     საშეღავათო პერიოდი: 2-8 თვე საქმიანობის თავისებურებიდან გამომდინარე. საშეღავათო პერიოდის განმავლობაშიხდება მხოლოდ დარიცხული პროცენტის დაფარვა.სამომხმარებლო სესხებისამომხმარებლო სესხების საკრედიტო პროდუქტები განკუთვნილია მოსახლეობის ყველაზე ფართო სპექტრისთვის. აქ შედის როგორც ბიზნეს-სესხებისა და აგროსესხების სეგმენტებისათვის შესაბამისი კატეგორია მცირე მეწარმეებისა, აგრეთვე სახელმწიფო და კერძო სამსახურში დასაქმებული პირებისათვის, რომელთაც აქვთ სტაბილური სახელფასო შემოსავალი. მფო-ის არსებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ პრო- დუქტი თანაბარი წარმატებით მუშაობს როგორც ურბანულად განვითარებულ, ასევე ეკონო- მიკურად ჩამორჩენილ რეგიონებში.•     საპროცენტო განაკვეთი: 28%-44%;•     სესხის ვადა: 1-48 თვე;•     სესხის თანხა: 300-50 000 ლარი.უზრუნველყოფა 3000 ლარზე მეტი სესხების შემთხვევაში•     უძრავი ქონება (იპოთეკა);•     არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა (იპოთეკა) + თავდებობა შემოსავლისა და უძრავი ქონების მქონე ფიზიკური პირის (პირების) მიერ;•     მანქანა-დანადგარები (გირავნობა);•     ავტოტრანსპორტი (გირავნობა);•     საკომისიო: სესხი 2%;•     წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა: 2%;•     ვადაგადაცილების ჯარიმა: 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;•     ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი;•     საშეღავათო  პერიოდი:  0-3  თვე  შემოსავლების  თავისებურებიდან  გამომდინარე.საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში ხდება მხოლოდ დარიცხული პროცენტის დაფარვა.ავტოსალომბარდე სესხები (ავტომანქანის ტარების უფლებით)ავტოსალომბარდე სესხების საკრედიტო პროდუქტები განკუთვნილია მოსახლეობის ფართო სპექტრისთვის. აქ შედის, როგორც კატეგორია მცირე მეწარმეებისა და სტაბილური შემოსავლის მქონე სახელმწიფო და კერძო სამსახურში დასაქმებული პირებისა, ასევე ნები- სმიერი სახის შემოსავლის (თუნდაც არასტაბილური) მქონე მოქალაქეები, რომელთაც გააჩ- ნიათ შესაბამისი უზრუნველყოფა - ავტომანქანა.ავტოლომბარდის სასესხო პირობები:მინიმალური სესხის თანხა 400 აშშ დოლარი;(ა/მანქანის საბაზრო ღირებულება მინიმუმ 1000 აშშ დოლარი);400-დან 700 აშშ დოლარამდე - 6.5% ყოველთვიური განაკვეთი;701-დან 1500$-მდე - 5.7%;1500-დან 2000$-მდე - 5.4%;2000-დან 3000$-მდე - 5.2%;3000-დან 4500$-მდე  - 5%4500-დან 6000$-მდე  - 4.7%;6000-დან 7000$-მდე - 4%;7000-დან 8000$-მდე - 3.7%.ოქროს სალომბარდე პროდუქტების აღწერა1.    პროდუქტის დასახელება - `დაბალი საპროცენტო განაკვეთი~•     საპროცენტო განაკვეთი - 1.5%•     შეფასება - სტანდარტული•     გასაცემი თანხა - 100 აშშ დოლარიდან•     გადახდის პერიოდი - 1; 2; 3; - თვიანი სახელშეკრულებო ვადით;•     პირგასამტეხლო - 0.5% ვადაგადაცილებულ დღეზე.2.    პროდუქტის დასახელება - `დაბალი განაკვეთი დაბალი ჯარიმით~•     საპროცენტო განაკვეთი - 2%•     შეფასება - სტანდარტული•     გასაცემი თანხა - 30 აშშ დოლარიდან•     გადახდის პერიოდი - 1; 2; 3; - თვიანი სახელშეკრულებო ვადით;•     პირგასამტეხლო - 0.25% ვადაგადაცილებულ დღეზე.3.    პროდუქტის დასახელება - `უჯარიმო სესხი - 1~•     საპროცენტო განაკვეთი - 2.5%•     შეფასება - სტანდარტული•     გასაცემი თანხა - 100 აშშ დოლარიდან•     გადახდის პერიოდი - 1 - თვიანი სახელშეკრულებო ვადით;4.    პროდუქტის დასახელება - `უჯარიმო სესხი - 2~•     საპროცენტო განაკვეთი - 2%•     შეფასება - სტანდარტული•     გასაცემი თანხა - 1000 აშშ დოლარიდან•     გადახდის პერიოდი - 1 - თვიანი სახელშეკრულებო ვადით; სათაო ოფისიმისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N 154, ტელ.: 295 01 07; 294 01 01.პირიმზის ფილიალიმისამართი: ფხოვის ქ. N 2, ტელ.: 292 22 25.ისნის ფილიალიმისამართი: ისნის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია, ტელ.: 277 90 26.გლდანის ფილიალიმისამართი: ხიზანიშვილის ქ. N 4, ტელ.: 267 02 59.საბურთალოს ფილიალიმისამართი: ალ. ყაზბეგის ქ. N 3ა, ტელ.: 237 91 04.თელავის ფილიალიმისამართი: დავით აღმაშენებლის ქ. N 47, ტელ.: 0350 27 59 36.ლაგოდეხის ფილიალიმისამართი: 26 მაისის ქ. N 14, ტელ.: 570 103 559წნორის ფილიალიმისამართი: დავით აღმაშენებლის ქ. N 9, ტელ.: 570 103 558.ვარკეთილის ფილიალიმისამართი: ბიზნეს ცენტრი `ვარკეთილი, ტელ.: 247 62 13.

Phone: 
+995 32 294 01 01
Address: 
თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N 154
Address 2: 
ბიზნეს ცენტრი ”მწვანე ოფისი”
SuperVIP: 
SuperVIP Off
Phone 2: 
+995 32 295 01 07
Phone 3: 
+995 32 291 02 31
Cover Image: 
Email: 
info@MicroCredit.ge
rating: 
5
Facebook Page Name: 
Microcredit.ge
Views: 
457